Rejestracja na studia

Dane osobowe
pierwsze imię
drugie imię
nazwisko
nazwisko rodowe
płeć
obywatelstwo
data urodzenia (dd-mm-rrrr)
miejsce urodzenia
imię ojca
imię matki
PESEL
NIP
stan cywilny
narodowość
Dokument potwierdzający tożsamość
rodzaj dokumentu tożsamości
seria i numer dokumentu tożsamości
data wydania dokumentu tożsamości (dd-mm-rrrr)
wydawca dokumentu tożsamości
kraj dokumentu tożsamości
Kontakt
numer telefonu stacjonarnego
numer telefonu komórkowego
email
Adres zameldowania
typ miejscowości

ulica / miejscowość, numer domu, numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość / poczta
województwo / region
kraj
Adres do korespondencji
taki sam jak adres zameldowania
typ miejscowości

ulica / miejscowość, numer domu, numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość / poczta
województwo / region
kraj
Wykształcenie
rodzaj ukończonej szkoły średniej
nazwa i adres ukończonej szkoły średniej
data wydania świadectwa maturalnego (dd-mm-rrrr)
miejsce wydania świadectwa maturalnego
numer świadectwa maturalnego
studiowałem/am na uczelni wyższej
nazwa uczelni i kierunku, ilość zaliczonych semestrów
Studia
kierunek / specjalność
tryb studiów
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Warszawską Szkołę Filmową wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w tym danych wrażliwych oraz wszystkich innych danych przekazywanych przeze mnie na potrzeby rekrutacji, oraz dokumentowania przebiegu studiów. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich usunięcia lub poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
 
COPYRIGHT © 2005-2018 TORN Sp. z o.o.
powered by jPALIO